Downloads

Op Taalweb Frysk binne Staveringshifkers beskikber foar ferskillende programma´s en platfoarms. Klik op de link om it programma of de hifker fan jo kar te downloaden:

Twadde (elektroanyske) edysje fan it ientalich, ferklearjend Frysk wurdboek.

Staveringshifker logo 82bd88c3c9ddd924dae260b0f21ed4e3f8075c80f84f364778378702b340464b

Staveringshifker plug-in foar Microsoft Word 2010, 2013, ûnder Windows 7, 8(.1) en 10.

Dizze hifker kontrolearret de tekst en jout ekstra taalstipe (farianten, hollanismen).

Staveringshifker plug-in foar Outlook 2010, 2013 ûnder Windows 7, 8(.1) en 10.

Dizze hifker kontrolearret de tekst en jout ekstra taalstipe (farianten, hollanismen).

Staveringshifker plug-in foar Powerpoint ûnder Windows 7, 8(.1) en 10.

Dizze hifker kontrolearret de tekst en jout ekstra taalstipe (farianten, hollanismen).

Staveringshifker plug-in foar Excel ûnder Windows 7, 8(.1) en 10.

Dizze hifker kontrolearret de tekst en jout ekstra taalstipe (farianten, hollanismen).

Staveringshifker: standalone-ferzje Microsoft Office 2010 en 2013, ûnder Windows 7, 8(.1), 10.

Dizze hifker makket by it kontrolearjen gjin gebrûk fan in ynternetferbining en kontrolearret allinnich tekst neffens de Foarkarswurdlist foar it Frysk. De hifker jout gjin fierdere taalstipe. (ferzje 2, 1-12-2015)

Staveringshifker: standalone-ferzje Microsoft Word 2011 foar Mac, Microsoft Office 2011 foar Mac, ûnder OS X.

Dizze hifker makket by it kontrolearjen gjin gebrûk fan in ynternetferbining en kontrolearret allinnich tekst neffens de Foarkarswurdlist foar it Frysk. De hifker jout gjin fierdere taalstipe.

Staveringshifker-apps foar mobile apparaten

Addons foar Mozilla Firefox en Mozilla Thunderbird

Dizze staveringshifker kontrolearret de tekst en jout ekstra taalstipe (farianten, hollanismen).

Addons foar LibreOffice/OpenOffice

Dizze staveringshifker kontrolearret de tekst en jout ekstra taalstipe (farianten, hollanismen).