Downloads

Op Taalweb Frysk binne Staveringshifkers beskikber foar ferskillende programma´s en platfoarms. Klik op de link om it programma of de hifker fan jo kar te downloaden:

Twadde (elektroanyske) edysje fan it ientalich, ferklearjend Frysk wurdboek.

Staveringshifker logo

Staveringshifker plug-in foar Microsoft Word 2010, 2013, 2016, 2019 ûnder Windows 7, 8(.1) en 10.

Dizze hifker kontrolearret de tekst en jout ekstra taalstipe (farianten, hollanismen).

Staveringshifker plug-in foar Outlook 2010, 2013, 2016, 2019 ûnder Windows 7, 8(.1) en 10.

Dizze hifker kontrolearret de tekst en jout ekstra taalstipe (farianten, hollanismen).

Staveringshifker foar Word yn Office 365

Dizze hifker kontrolearret teksten en jout ekstra taalstipe (farianten, hollanismen). Gean nei de Microsoft AppSource foar de app foar Word yn Office 365

Staveringshifker: standalone-ferzje Microsoft Office 2010 en 2013, ûnder Windows 7, 8(.1), 10.

Dizze hifker makket by it kontrolearjen gjin gebrûk fan in ynternetferbining en kontrolearret allinnich tekst neffens de Foarkarswurdlist foar it Frysk. De hifker jout gjin fierdere taalstipe. (ferzje 2, 1-12-2015)

Staveringshifker: standalone-ferzje Microsoft Word 2011 foar Mac, Microsoft Office 2011 foar Mac, ûnder OS X.

Dizze hifker makket by it kontrolearjen gjin gebrûk fan in ynternetferbining en kontrolearret allinnich tekst neffens de Foarkarswurdlist foar it Frysk. De hifker jout gjin fierdere taalstipe.

Staveringshifker-apps foar mobile apparaten

Addons foar Mozilla Firefox en Mozilla Thunderbird

Dizze staveringshifker kontrolearret de tekst en jout ekstra taalstipe (farianten, hollanismen).

Addons foar LibreOffice/OpenOffice

Dizze staveringshifker kontrolearret de tekst en jout ekstra taalstipe (farianten, hollanismen).