Foarkarswurdlist foar it Frysk

De Foarkarswurdlist foar it Frysk jout foar elkenien dúdlikheid oer de stavering fan it Frysk. De Foarkarswurdlist is gjin ferplichte taalstandert, mar kin as hâldfêst brûkt wurde as jo ferlet hawwe fan heldere foarkarsfoarmen by it staverjen fan it Frysk.

Lês fierder...

kluft haadwurd de, kluften [kluf.ten], kluftsje [kluft.sje].
kluie: earne kluien oan hawwe fêste ferbining.
klúnbier [klún.bier], haadwurd it.
klunderje [klun.der.je], tiidwurd, doetiid: klundere [klun.de.re], mulwurd: klundere.
klúnhakke [klún.hak.ke], haadwurd de, klúnhakken [klún.hak.ken], klúnhakje [klún.hak.je].
klúnje [klún.je], tiidwurd, doetiid: klune [klu.ne], mulwurd: klune.
klúnkop [klún.kop], haadwurd de, klúnkoppen [klún.kop.pen].
klup haadwurd de, klups, klupke [klup.ke].
klupblêd [klup.blêd], haadwurd it, klupblêden [klup.blê.den], klupbledsje [klup.bled.sje].
klupferbân: yn klupferbân [klup.fer.bân], fêste ferbining, klupferbannen [klup.fer.ban.nen].
kluphûs [klup.hûs], haadwurd it, kluphuzen [klup.hu.zen], kluphúske [klup.hús.ke].
kluplid [klup.lid], haadwurd it, klupleden [klup.le.den].
kluplieder [klup.lie.der], haadwurd de, kluplieders [klup.lie.ders].
klûs haadwurd de, klûzen [klû.zen], klûske [klûs.ke].
klûsdoar [klûs.doar], haadwurd de, klûsdoarren [klûs.doar.ren], klûsdoarke [klûs.doar.ke].