Paadwizer

De Paadwizer Fryske stavering is it neislachwurk oangeande de jildende regels fan ’e Fryske stavering. Yn ’e Paadwizer wurde de grûnslaggen fan ’e stavering beskreaun en fine jo in oersjoch fan ’e Fryske klanken mei de werjefte dêrfan yn skriuwtekens.

Lês fierder...