9.2 Net te hearren tuskenklank

As it rjochterdiel fan in gearsetting mei in s begjint, is it net te hearren oft der in tusken-s oanwêzich is:

  • bestjoersskoalle
  • fersetsstrider
  • folksstam
  • stasjonssjef

Op dat plak wurdt in dûbelde s skreaun, omdat itselde lofter lid yn oare gearsettingen ek op in tusken-s útgiet:

  • bestjoersakademy
  • fersetsmonumint
  • folksmuzyk
  • stasjonsplein