12.2 Genityf-e

De genityf-e wurdt fêst oan haadwurden skreaun. Dy haadwurden beheine harren ta sibskips- en persoansnammen yn it inkeldtal. By it oanhechtsjen fan de genityf-e binne de staveringsregels foar einlûdferskerping (2.3.2.a) en de regels foar ferdûbeling fan bylûdtekens, ferinkeling of feroaring fan lûdtekens (2.5) fan tapassing:

a) haadwurden dy’t einigje op in bylûd:

  • heite jas
  • memme fyts
  • Klaze Gryt

b) haadwurden dy’t einigje op in stomme -e:

  • pake’ pet
  • beppe’ jierdei
  • Bonne’ Doet