12.3 Meartalsgenityf-ene

De ferâldere meartalsgenityfútgong -ene komt noch yn literêr taalgebrûk foar:

  • Friezene folk
  • minskene dwazens