16.1 Eigennammen en soartnammen

Haadregel is dat eigennammen mei in haadletter skreaun wurde en soartnammen mei in lytse letter. In eigennamme is in offisjele namme dy’t nei in unike persoan, in unyk plak, in unyk ding, in unike saak, in unyk barren en sa ferwiist:

 • Alddjip
 • Bijke
 • Lelymonumint
 • Obama
 • Ryksargyf

Opmerking: as in eigennamme út mear as ien wurd bestiet, dan wurde al dy wurden mei haadletter skreaun:

 • Alde Heidenskipster Feart
 • Binnendykster Haadfeart
 • De Tsjonger
 • Grutte Sylroede
 • It Far

In soartnamme is in namme fan alle persoanen, plakken, foarwerpen ensafuorthinne dy’t ferwiist nei in persoan, plak, ding, saak ensafuorthinne:

 • in aspiryntsje
 • in doarpshotel
 • in houten klaas
 • in kolbert
 • in plysjeburo

Lykwols, as in ding in produkt fan arbeid of kreativiteit fan de neamde persoan is of mei dy persoan yn ferbân brocht wurdt, bliuwt de haadletter stean:

 • in Van Gogh
 • in nije Opel