16.2 Persoansnammen

a) de foar- en efternamme fan in persoan wurde mei in haadletter skreaun:

 • Nynke
 • De Boer
 • P.J. Troelstra

b) ferhâldingswurden en lidwurden yn efternammen wurde mei in lytse letter skreaun wannear’t der in foarnamme, inisjaal of in oare efternamme oan foarôfgiet:

 • Jan de Boer
 • B. van der Velde
 • frou De Boer-van der Velde

c) yn rinnende tekst wurde oansprekfoarmen of titels foar in namme mei in lytse letter skreaun; ynternasjonale universitêre titels efter in namme wurde mei haadletters skreaun:

 • de hear Stienstra
 • professor Visser
 • ds. J.J.A. Bylsma
 • mr. dr. B.J. de Groot
 • T.J. de Vries BSc
 • W. Schotanus MA

c) in ôflieding fan in persoansnamme wurdt mei in lytse letter skreaun:

 • freudiaansk
 • menist

d) in gearsetting mei in persoansnamme hâldt de haadletter:

 • de Gysbert Japicxpriis
 • in Philipstelefyzje
 • in Beatlesplaat

Mar as it ferbân mei de persoan losser wurdt, ferliest de gearsetting syn haadletter:

 • beatlehier (hier lykas dat fan The Beatles, mar droegen troch immen oars)

f) in gearsetting mei de namme fan in útfiner of ûntdekker wurdt ek mei in lytse letter skreaun:

 • alzheimerpasjint
 • diselmotor
 • fröbelskoalle

Mar as de namme los brûkt wurdt om eksplisyt nei de útfiner of ûntdekker te ferwizen, bliuwt de haadletter behâlden:

 • de sykte fan Alzheimer
 • it syndroom fan Down