16.3 Ierdrykskundige nammen

a) nammen fan plakken, geaen, lannen, bergen, rivieren, stjerren, planeten ensafuorthinne wurde mei in haadletter skreaun; as it lidwurd ûnderdiel fan de namme is, wurdt dat ek mei haadletter skreaun:

 • Drachten
 • De Westereen
 • it Westerkertier
 • de Sahara
 • Nij-Seelân
 • de Alpen
 • de Mount Everest
 • de Lauwers
 • de Poalstjer
 • de Ierde

Opmerking: yn net-wittenskiplike teksten wurdt de ierde, de moanne, de sinne skreaun.

b) ôfliedingen en gearsettingen op basis fan in ierdrykskundige namme hâlde de haadletter:

 • Drachtster
 • Sahara-ekspedysje
 • Nij-Seelânsk

Mar as it ferbân mei de ierdrykskundige namme losser wurdt, ferliest de ôflieding of gearsetting syn haadletter:

 • bordeauxwyn
 • hollanisme
 • boergondysk
 • nylhoars
 • rynaak
 • marsmantsje