16.6 Nammen fan folken en befolkingsgroepen

a) nammen fan befolkingsgroepen of leden dêrfan wurde mei in haadletter skreaun as dy ôflaat binne fan in ierdrykskundige namme of as it om in spesifyk folk giet:

 • de Noard-Friezen
 • in Limboarchse
 • in Palestyn
 • de Kelten
 • in Eskimo

b) beneamingen fan etnyske groepen wurde mei in lytse letter skreaun:

 • yndianen
 • in sigeuner

c) beneamingen fan groepen dy’t op in religieuze oertsjûging basearre binne, wurde mei in lytse letter skreaun:

 • grifformearden
 • in joad
 • in islamyt

Opmerking: dizze beneamingen kinne ek mei in haadletter skreaun wurde as in politike groep bedoeld wurdt:

 • de petearen tusken Joaden en Palestinen

d) subjektive beneamingen fan befolkingsgroepen wurde mei in lytse letter skreaun:

 • jap
 • poep
 • spagettyfretter
 • wâldpyk

e) ôfliedingen en gearsettingen folgje yn it lettergebrûk boppesteande beneamingen:

 • Palestynsk
 • Eskimohutte
 • Belgemop
 • sigeunermuzyk
 • islamitysk