16.7 Nammen fan tiidsromten, feestdagen en histoaryske barrens

a) nammen fan langere of koartere tiidsromten wurde mei in lytse letter skreaun:

 • it paleosoïkum
 • de midsiuwen
 • hjerst
 • advint
 • juny
 • sneon

b) nammen fan feestdagen of histoaryske barrens wurde mei in haadletter skreaun:

 • Peaske
 • Sûkerfeest
 • Befrijingsdei
 • de Twadde Wrâldoarloch
 • de Frânske Revolúsje

c) gearsettingen mei nammen fan feestdagen wurde mei in lytse letter skreaun:

 • peaskebôle
 • pinksterblom
 • krystliet
 • nijjiersresepsje

Mar as it om in namme giet, wurdt in haadletter skreaun:

 • Krystbern
 • Peaskelaam