16.8 Nammen fan streamingen en oertsjûgingen en wat dêrmei anneks is

a) nammen fan kulturele, maatskiplike, religieuze of artistike streamingen wurde mei in lytse letter skreaun:

 • humanisme
 • kommunisme
 • islam
 • jugendstil
 • surrealisme

b) ôfliedingen en gearsettingen op basis fan nammen fan streamingen krije ek in lytse letter:

 • humanistysk
 • islamyt
 • jugendstilaffysje

c) soartnammen foar beoefeners fan godstsjinsten en foar religieuze praktiken wurde mei in lytse letter skreaun:

 • dominy
 • imam
 • bidstûne
 • sabbat
 • skriftlêzing
 • bycht