16.9 Nammen fan ynstellingen

a) nammen fan unike ynstellingen wurde mei in haadletter skreaun:

  • Algemiene Rekkenkeamer
  • Fryske Akademy
  • Earste Keamer
  • Europeesk Parlemint
  • Hege Ried

b) gearsettingen mei as earste lid de namme fan in unike ynstelling hâlde de haadletter:

  • Earste Keamerfraksje
  • Europeesk Parlemintslid

c) as de beneaming fan in ynstelling as soartnamme funksjonearret, wurdt in lytse letter skreaun:

  • it gerjochtshôf (yn Den Haach)
  • it parlemint (fan Ingelân)
  • de provinsjale steaten (fan Oerisel)