16.10 Nammen fan wetten en ferdraggen

a) nammen fan wetten, wetboeken en ferdraggen wurde neffens de siteartitel skreaun:

  • Europeesk Ferdrach útlevering oanbelangjende
  • Plysjewet 1993
  • Wet op it konsumintekredyt

b) as de beneaming fan in wet, wetboek of ferdrach as soartnamme funksjonearret, wurdt in lytse letter skreaun:

  • de eardere plysjewet
  • in midsiuwsk wetboek
  • in ynternasjonaal ferdrach