16.11 Nammen fan merken

a) merknammen wurde mei in haadletter skreaun:

  • Aspirine
  • Batavus
  • Shell
  • Seven-Up

b) gearsettingen mei as earste lid in merknamme hâlde de haadletter:

  • Batavusfyts
  • Seven-Upbottelerij
  • Shelltankstasjon

c) as in merknamme as soartnamme funksjonearret, wurdt in lytse letter skreaun:

  • aspirinen
  • in seven-upke