16.12 Nammen fan titels

a) titels fan artistike of yntellektuele produkten of eveneminten wurde mei in haadletter skreaun:

  • Sammele fersen
  • De fûke
  • Oerol

Opmerking: by periodiken, hannelssaken of organisaasjes wurdt de skriuwwize brûkt dy’t de auteur of oprjochter keazen hat:

  • it literêre tydskrift ensafh
  • Frysk Hânwurdboek
  • dierespesjaalsaak Yn ’e Loads

b) gearsettingen mei as earste lid in titel hâlde de haadletter:

  • in Koranoersetting
  • Europacupfinale

c) as in titel as soartnamme funksjonearret, wurdt in lytse letter skreaun:

  • in bibel mei sulveren beslach