16.13 Haadletters út respekt

a) om by it oansprekken bysûnder respekt te toanen wurde haadletters brûkt:

 • Eksellinsje
 • Har Keninklike Heechheid
 • Syn Majesteit

Opmerking: by it oansprekken fan immen yn in brief en yn titels of funksjebeneamingen wurde lytse letters brûkt:

 • Oan de rju eale frou Dykstra
 • Achte lêzer
 • De minister-presidint
 • prof. dr. G.R. Dingemans
 • prinses Amalia
 • paus Franciscus

b) nammen fan goaden en hillige persoanen, hillige begripen en foarnamwurden dy’t nei goaden ferwize, wurde mei in haadletter skreaun:

 • Kristus
 • Trije-ienheid
 • Jo Keninkryk
 • Sint-Marten
 • Boeddha

c) gearsettingen mei as earste lid de namme fan in god of hillich persoan hâlde de haadletter:

 • Maria-alter
 • Boeddhabyld

Opmerking: as it ferbân mei de namme fan in god of hillige losser wurdt, ferliest de gearsetting syn haadletter:

 • sint-martenrinne
 • sint-bernardhûn

d) ôfliedingen op basis fan de namme fan in god of hillige wurde mei in lytse letter skreaun:

 • messiaansk
 • kristlik
 • boeddhistysk