16.14 Haadwurden oan it Dútsk ûntliend

Dútske haadwurden, dy’t mei in haadletter skreaun wurde, wurde yn it Frysk mei in lytse letter skreaun:

  • aha-erlebnis
  • umlaut
  • zeppelin

Mar as sokke haadwurden as eigennamme funksjonearje, hâlde se de haadletter:

  • Blitzkrieg
  • Sturm und Drang