17.1 Ofkoartingen

In ôfkoarting is de werjefte fan in wurd of wurdgroep troch ien of mear (begjin)letters. In ôfkoarting as sadanich wurdt yn ’e regel net útsprutsen, wol it wurd of de wurden dêr’t de ôfkoarting foar stiet. In ôfkoarting wurdt yn ’e regel mei ien of mear punten skreaun:

 • br. - breedte; broer; bruto
 • m.f.g., m.fr.gr. - mei freonlike groetnis
 • s. - side
 • opm. - opmerking
 • W.L. - westerlingte

Inkelde ôfkoartingen wurde sûnder punt skreaun. It giet om de nammen fan de dagen en de moannen:

 • mo
 • ti
 • wo
 • to
 • fr
 • so (sneon); sa (saterdei)
 • si (snein)
 • jan, jann
 • feb, febr
 • mrt
 • apr
 • mai
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • des