17.3.2 Opmerkingen oangeande it brûken fan haadletters

a) inisjaalwurden en letterwurden út oare talen hâlde harren stavering salang’t se as frjemdtalich oanfield wurde:

 • ADSL - asymmetric digital subscriber line
 • BSE - bovine spongiform encephalopathy
 • RAM - random access memory
 • RSI - repetitive strain injury

b) yn oare talen ynboargere inisjaalwurden en letterwurden hawwe faak gjin haadletters mear en wurde yn it Frysk ek sûnder haadletters skreaun:

 • pc - personal computer
 • aids - acquired immune deficiency syndrome
 • havo - hoger algemeen voortgezet onderwijs
 • lat - living apart together
 • soa - seksueel overdraagbare aandoening
 • vip - very important person

c) inisjaalwurden en letterwurden dy’t wetten, besluten of oerheidsplannen oantsjutte, wurde mei haadletters skreaun, ek as se yn útskreaune foarm mei lytse letters skreaun wurde:

 • KB - keninklik beslút
 • VUT - vervroegde uittreding uit dienstverband

Opmerking: de skriuwwize wurdt brûkt dy’t in nammejouwer sels keazen hat, ek as dy fan de regel ôfwykt:

 • Wajong - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten