18 It ôfbrekken fan wurden

De regels binne foar in grut part krektlyk as dy foar Nederlânske wurden, mar wike op in pear punten ôf. Hjirûnder stiet yn koart bestek in oersjoch fan de regels foar it ôfbrekken fan Fryske wurden.