18.1 Gearstalde wurden

a) gearsettingen wurde ôfbrutsen tusken de gearstallende dielen:

 • auto-doar
 • daks-goate
 • hûne-hok

b) ôfliedingen mei in foarheaksel wurde ôfbrutsen nei it foarheaksel:

 • be-komme
 • ge-raas
 • ûnt-rinne

c) ôfliedingen en bûgingsfoarmen mei in efterheaksel dat mei in bylûd begjint, wurde ôfbrutsen nei it grûnwurd:

 • brech-je
 • fyts-te
 • yt-ber
 • kont-sjedraaie
 • krant-sje
 • man-tsje
 • moai-ste
 • rech-je

Opmerking: it efterheaksel -je yn tiidwurden telt as in efterheaksel dat mei in lûd begjint (sjoch fierder paragraaf 18.2.c).