18.3 Algemiene opmerkingen en advizen

a) by it ôfbrekken ferfalt in eventueel dielteken of apostrof, ferliest in ú yn in iepen wurdlid it skerpteken en wurdt in dûbelde aa of oo yn in iepen wurdlid ûntdûbele:

 • klaaiïng > klaai-ing
 • pdf’en > pdf-en
 • revolúsjonêr > revolu-sjonêr
 • jookje > jo-kje

mar dat jildt net foar in ‑ch:

 • goochem > goo-chem
 • húchelje > hú-chelje

b) kombinaasjes fan ferskillende bylûdtekens dy’t ien gehiel foarmje, lykas ch en yn frjemde wurden ck of sh, wurde net ôfbrutsen:

 • cas-hewnút > ca-shewnút
 • hardroc-ker > hardro-cker
 • kac-hel > ka-chel

c) der wurdt net ôfbrutsen by in wurdlid dat út ien lûdteken bestiet. Sa’n lûdteken bliuwt by it wurd(diel) dêr’t it oarspronklik by heart:

 • a-seksueel > aseksueel
 • bi-ology > bio-logy
 • boargeri-nisjatyf > boarger-inisjatyf of boargerini-sjatyf
 • flaai-e > flaaie
 • heroi-ke > hero-ike
 • maacho-peraasje > maach-operaasje of maachope-raasje
 • ne-ogotyk > neo-gotyk
 • te-oryles > teo-ryles

d) brek lêsber ôf:

 • bommel-ding > bom-melding
 • groepseks-kurzje > groeps-ekskurzje