2.5 Regels foar ferdûbeling fan bylûdtekens, ferinkeling of feroaring fan lûdtekens en ynfoeging fan oergongslûdtekens