3.2.1.2 /ü/

a) werjûn as ú yn in sletten wurdlid:

  • brún, yllúzje, pún, revolúsje, tribún

Opmerking: ôfliedingen fan wurden op ‑úsje en ‑úzje hâlde it skerpteken op u, ek al stiet de ú yn iepen wurdlid: revolúsjonêr, yllúzjonêr.

b) werjûn as u yn in iepen wurdlid en oan in wurdein:

  • faluta, halleluja, parapluke, tunen; akku, ekru, revu

c) werjûn as ú oan in wurdein fan ienwurdliddige wurden as der útspraakbetizing ûntstean kin:

  • , , sjú