3.2.1.3 /u/

a) werjûn as û:

  • bûter, drûch, fûgel, hûn, kompjûter, kûtsebeibeam, lûke, rûn, rûzje, stûf, tûpet

b) werjûn as oe dêr’t de Standertnederlânske wjergader ek in oe hat:

  • akoestyk, bamboe, broek, doe, hoe, hoeke, poes, rimboe, skoech, woest

c) werjûn as oe yn de ûnfolsleine en folsleine doetiid fan guon ûnregelmjittige tiidwurden:

  • droech - droegen, groef - groeven, joech, woeks - woeksen

Opmerking: as it /u.ə /-lûd yn ûnbeklamme posysje ferkoarte wurdt ta in /u/-eftich lûd, wurdt altyd in oe foar in r skreaun. Sjoch 1.2.1 en 3.2.4.3.

Foarbylden: entoeraazje, koerant