3.2.1.4 /ɪ/

a) werjûn as i:

  • bidde, federalistysk, hik, lichem, marxisme, sitte, tichel

b) werjûn as y dêr’t it Nederlânsk de Grykske y hat:

  • dyslektysk, idylle

c) werjûn as e yn in ûnbeklamme iepen wurdlid (as it beklamme wurdlid it twalûd ea hat):

  • Amerikaansk, eroatysk