3.2.1.7 /o/

werjûn as o:

  • abonnearje, adoraasje, brogge, folk, gorilla rjochter

Opmerking: /o/ mei nasalearring wurdt ek werjûn as o