3.2.1.8 /ɛ/

a) werjûn as e:

  • akseptearje, fet, jern, lep, sel, west

b) werjûn as è yn in beheind tal wurden:

  • appèl,