3.2.1.10 /a/

a ) werjûn as a:

  • acht, aksint, bak, grafeem, hastich, (hy) hat, hazze, hja, natuer, raffinearre, sa

b) werjûn as oa yn in beheind tal wurden:

  • moandei, moatte