3.2.2.1 /i:/

a) werjûn as ii yn in sletten wurdlid:

  • griis, iik, yntriizje, kwânskwiis, stiif, wiid

b) werjûn as i yn in iepen wurdlid:

  • blidens, ivoar, striderij, tige

c) werjûn as y dêr’t it Nederlânsk de Grykske y hat:

  • analyze, dialyze, paralyze