3.2.2.2 /ü:/

a) werjûn as ú yn in sletten wurdlid:

  • drúf, sintrifúzje, slúf, túchhynder

b) werjûn as u yn in iepen wurdlid en oan in wurdein:

  • duvel, optuge, nuver, platitude; kukeleku