3.2.2.3 /u:/

a) werjûn as û:

  • bûge, bûkebeam, kompjûter, nûgje, rûze

b) werjûn as oe dêr’t de Standertnederlânske wjergader ek in oe hat:

  • foegen, koeke, skroef

c) werjûn as oe yn de ûnfolsleine en folsleine doetiid fan guon ûnregelmjittige tiidwurden:

  • skoep, woech - woegen