3.2.2.4 /e:/

a) werjûn as ee yn in sletten wurdlid en oan in wurdein:

  • aksidinteel, heech, planeet, wees; abonnee, patee, see, stee

b) werjûn as e yn in iepen wurdlid:

  • etaazje, prehistoarysk, tegel, wreke

c) yn in beheind tal wurden werjûn as é, om útspraakbetizing tefoaren te kommen:

  • foldédich, grouwélich, kalsédon, mandélich, moarddédich, oerdédich, oerémis, sosjéteit, woldédich