3.2.2.6 /o:/

a) werjûn as oo yn in sletten wurdlid en yn in iepen wurdlid foar ch:

  • analooch, knoop, rook, widdoosklean; goochem

b) werjûn as o yn in iepen wurdlid en oan in wurdein:

  • addisjoneel, agglomeraat, gotyk, mole, smoke; adagio, buro, ko, no, widdo