3.2.3.1 /jɪ/

Werjûn as ie:

  • blierke, hierren, siedzje, wierheid