3.2.3.3 /jɛ/

a) werjûn as ea:

  • beantsje, heafek, hearre, regearje, teannen, weakje

b) werjûn as je yn histoaryske gefallen fan brekking:

  • bedjerre, kjeld, rjemme, stjerre