3.2.3.4 /u̯a/

Werjûn as oa:

  • boarje, foarke, toarkje, woartel