3.2.4.1 /i.ə/

a) werjûn as ie:

  • barbier, finansiering flie, giel, kiel, siede, strie

b) werjûn as y dêr’t it Nederlânsk de Grykske y hat:

  • lyra, papyrus, pyromaan