3.2.4.3 /u.ə/

Werjûn as oe:

  • griffioen, hoedzje, koe, noed, pensjoen, stjoere, toer, woene

Opmerking: as it /u.ə/-lûd yn ûnbeklamme posysje ferkoarte wurdt ta in /u/-eftich lûd, wurdt altyd in oe foar in r skreaun. Sjoch 1.2.1 en 3.2.1.3.

Foarbylden: entoeraazje, koerant