3.2.4.5 /ö.ə/

a) werjûn as eu:

  • beurs, beurt, fersteurd, ynspekteur, keure, sjauffeur

b) werjûn as eo:

  • freon, gleone, sneon

c) werjûn as eau:

  • bleaun, dreaun, kleaune, reauntsje