3.2.4.7 /u(:)i̯/

Werjûn as oei:

  • bloeie, boei, djoeisk, fergroeid, poeier, snoeie