3.2.5 Trijelûden

In trijelûd is in kombinaasje fan in lûdeftich elemint (/ṷ/ of /j/), in lûd en in lûdeftich elemint (/i̯/ of /ṷ/). It twadde part fan dy kombinaasje, it lûd, draacht it aksint.