3.2.5.3 /jo.ṷ/

a) werjûn as iuw:

  • driuwt, kliuwe, priuwer, triuw

b) werjûn as eau:

  • greau, kleauwe, leaut, skreau