3.3.3 Nasalen

By it foarmjen fan de nasale bylûden /m/, /n/ en /ŋ/ giet de lucht troch de noas nei bûten ta.

a) de /m/ yn dammer, meane, wjirm

b) de /n/ yn abonnee, dwaan, snoek, wenne

c) de /ŋ/ yn eangst, streaming; flaggen, ynkomme, kangeroe, tinke