7.3 Bysûndere gefallen: gearkeppelingen

In fêste wurdgroep dy’t ien begryp foarmet, wurdt as ien gehiel mei keppelstreekjes werjûn. Sa’n wurdgroep wurdt in gearkeppeling neamd:

  • in ferjit-my-net
  • hinne-en-wer
  • hûs-oan-hûs
  • leech-by-de-grûnsk
  • man-en-wiivje
  • staf-en-af
  • super-de-lúks

Untliende gearkeppelingen hâlde de keppelstreekjes of spaasjes dy’t se yn de frjemde taal hawwe:

  • quatre-mains
  • cum laude