7.5 Bysûndere gefallen: gearsettingen en ôfliedingen mei in wurdgroep

a) as in wurdgroep diel fan in gearsetting of ôflieding útmakket, dan wurde de ûnderdielen oaninoar skreaun:

 • byinoar wêze > it byinoarwêzen
 • earste klas > earsteklasreizger
 • iepen hurd > iepenhurdhout
 • yn stân hâlde > ynstânhâlding
 • sosjale wissichheid > sosjalewissichheidsstelsel
 • tsien euro > tsieneurobiljet

Opmerking: by telwurden dy’t mei in sifer skreaun wurde, wurdt in spaasje brûkt, dus 10 euro > 10 eurobiljet

b) as in ûntliende wurdgroep it earste wurddiel fan in gearsetting of ôflieding útmakket, dan wurde de ûnderdielen fan dy wurdgroep mei keppelstreekjes ferbûn; de wurdgroep wurdt as gehiel fêst oan it oare diel fan de gearsetting of de ôflieding ferbûn:

 • a capella > a-capellakoar
 • ad hoc > ad-hoccerich
 • ad ynterim > ad-ynterimbestjoerder

c) as in meardielige eigennamme it earste diel fan in gearsetting útmakket, bliuwe de spaasjes tusken de ûnderdielen fan dy wurdgroep bestean; de wurdgroep wurdt as gehiel fêst oan it oare diel fan de gearsetting ferbûn:

 • Gysbert Japicx > Gysbert Japicxpriis
 • Sry Lanka > Sry Lankareis
 • Twadde Keamer > Twadde Keamerlid

d) as in wurdgroep mei in sifer, losse letter of symboal oan de ein it earste wurddiel fan in gearsetting útmakket, bliuwe de spaasjes tusken de ûnderdielen fan dy wurdgroep bestean; de wurdgroep wurdt as gehiel mei in keppelstreekje oan it oare diel fan de gearsetting ferbûn:

 • fitamine B > fitamine B-tekoart
 • top 10 > top 10-plaat