8 It losskriuwen of oaninoarskriuwen fan Ingelske wurden en wurdgroepen

Yn it Ingelsk wurde in soad wurdkombinaasjes, dy’t wy yn it Frysk oaninoar skriuwe soene, los faninoar skreaun of mei keppelstreekjes ferbûn. Foar it skriuwen fan Ingelske wurdkombinaasjes yn it Frysk wurde inkelde regels hantearre.