8.2 Gearkeppelingen

Guon kombinaasjes fan Ingelske wurden wurde yn it Frysk mei in keppelstreekje oaninoar ferbûn. Dat docht him yn de folgjende gefallen foar:

a) as in kombinaasje út twa lykweardige eleminten bestiet dy’t yn prinsipe mei-inoar ferwiksele wurde kinne:

 • gin-tonic
 • rock-’n-roll
 • singer-songwriter

Opmerking: yn it gefal fan (hast-)reduplikaasje wurdt sa’n kombinaasje lykwols oaninoar skreaun:

 • fiftyfifty
 • boogiewoogie
 • walkietalkie

b) as in wurdkombinaasje yn it Ingelsk mei keppelstreekjes ferbûn is:

 • up-to-date

c) as it lofterpart bestiet út de wurden no of non:

 • non-profit
 • no-nonsense

d) soms as it rjochterpart in ferhâldingswurd is:

 • lay-out
 • stand-by

mar:

 • feedback
 • pullover

Yn gearsettingen en ôfliedingen mei gearkeppelingen fan Ingelske wurden bliuwt it keppelstreekje stean:

 • Dow-Jonesyndeks
 • no-nonsensepolityk
 • rock-’n-rolje

8.3. Wurdgroepen

In wurdgroep dy’t yn it Ingelsk los skreaun wurdt en dy’t men mei sin sitearret út it Ingelsk as frjemde taal, wurdt yn it Frysk ek los skreaun:

 • collector’s item
 • second opinion
 • intensive care
 • stiff upperlip
 • technical sales assistant
 • world wide web