<< Werom nei sykresultaat
gemeente haadwurd, de, [ɡəme:ntə] gemeenten
Wurdboek:
Frysk Hânwurdboek
oersettingen(nl):
gemeente
taaleigen:
de gemeente Achtkarspelen gemeente
by de gemeente wêze as gemeente-amtner wurkje
de boargerlike gemeente gemeente
de gemeente fan Korinte de leauwigen yn Korinte
de grifformearde/herfoarme gemeente de leauwigen
de gemeente harket/sjongt de oanwêzigen yn in tsjerketsjinst
de tsjerklike gemeente gemeente

1

betsjutting(fr):
ûnderdiel fan 'e steat, lytste ienheid fan territoriaal iepenbier bestjoer, bestjoerd troch in ried, Boargemaster en Wethâlders, protestantsk|mienskip fan leauwigen, benammen fan in beskaat tsjerkegenoatskip, persoanen dêr't dy mienskip út bestiet, dy't in tsjinst bywenje
synonimen(fr):
gem.
<< Werom nei sykresultaat